بهینه سازی مصرف فر آورده های محصولات آرایشی وبهداشتی

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازیو مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت برنامه فراسو با موضوع بهینه سازی مصرف فر آورده های محصولات آرایشی وبهداشتی

علل ایجاد باورهای غلط در محصولات آریشی و بهداشتی

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت با موضوع علل ایجاد باورهای غلط در محصولات آریشی و بهداشتی

به مناسبت ویژه برنامه روز داروساز

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت به مناسبت ویژه برنامه روز داروساز

باورهای غلط در محصولات آرایشی و بهداشتی و توصیه های نادرست از سوی افراد غیر متخصص

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت با موضوع باورهای غلط در محصولات آرایشی و بهداشتی و توصیه های نادرست از سوی افراد غیر متخصص