باورهای غلط در محصولات آرایشی و بهداشتی و توصیه های نادرست از سوی افراد غیر متخصص

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت با موضوع باورهای غلط در محصولات آرایشی و بهداشتی و توصیه های نادرست از سوی افراد غیر متخصص