علل ایجاد باورهای غلط در محصولات آریشی و بهداشتی

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت با موضوع علل ایجاد باورهای غلط در محصولات آریشی و بهداشتی