بهینه سازی مصرف فر آورده های محصولات آرایشی وبهداشتی

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازیو مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت برنامه فراسو با موضوع بهینه سازی مصرف فر آورده های محصولات آرایشی وبهداشتی