شامپو تخصصی تقویت کننده مو

جنسیت:
ورودی نامعتبر
نوع مو:
ورودی نامعتبر
طول مو :
ورودی نامعتبر
رنگ
ورودی نامعتبر
١- آیا بر اساس دستورالعمل از محصول استفاده نمودید؟
ورودی نامعتبر
٢-مدت زمانی كه از اين محصول استفاده كرده ايد؟
ورودی نامعتبر
٣- آیا در روند ریزش موهای شما پس از مصرف کاهش ایجاد شد؟
ورودی نامعتبر
٤- آیا این محصول درخشندگي دلخواه را به موهای شما می دهد؟ از بین ١ تا ١٠ چه امتیازی می دهید؟
ورودی نامعتبر
٥- میزان کف و پاک کنندگی این شامپو مورد رضایت شماست؟
ورودی نامعتبر
٦- آیا این شامپو حجم دلخواه را به موهای شما می دهد؟ از بین ا تا 10 چه امتیازی می دهید؟
ورودی نامعتبر
٧- آیا درحین و یا بعد از مصرف این شامپو در موهای شما گره خوردگی ایجاد شد؟
ورودی نامعتبر
۸- آیا بعد از مصرف پوست سر شما دچار خشکی شدید؟
ورودی نامعتبر
۹- به طور كلي و در يك جمع بندي از 1 تا 10 چه امتیازی به این محصول می دهید؟
ورودی نامعتبر
۱۰- آیا بعد از مصرف احساس شادابی در پوست و موی سر خود داشتید؟
ورودی نامعتبر
۱۱- آیا علاوه بر نوشته های فرم و محصول به اطلاعات تکمیلی نیاز دارید؟
ورودی نامعتبر
۱۲- آیا پیشنهادی جهت کامل تر شدن فرمی که پر نمودید اعم از تغییر در سوالات و... دارید؟
ورودی نامعتبر

محلول تخصصی تقویت کننده مو

جنسیت:
ورودی نامعتبر
نوع مو:
ورودی نامعتبر
طول مو :
ورودی نامعتبر
رنگ
ورودی نامعتبر
۱- آیا بر اساس دستورالعمل از محصول استفاده نمودید؟
ورودی نامعتبر
۲-مدت زمانی كه از اين محصول استفاده كرده ايد؟
ورودی نامعتبر
۳-آیا بعد از مصرف پوست سر دچار قرمزی و التهاب می شود؟
ورودی نامعتبر
۴- آیا این محصول روی پوست شما ایجاد چسبندگی می کند ؟
ورودی نامعتبر
۵- آیا حساسیت خاصی بعد از مصرف پیدا می کنید ؟
ورودی نامعتبر
۶-آیا ظرف محصول برای مصرف مناسب می باشد ؟
ورودی نامعتبر
۷-بعد از چه مدت زمانی از مصرف به نتیجه دلخواه رسیدید؟
ورودی نامعتبر
۸-آیا علاوه بر نوشته های فرم و محصول به اطلاعات تکمیلی نیاز دارید ؟
ورودی نامعتبر
۹- آیا پیشنهادی جهت کامل تر شدن فرمی که پر نمودید اعم از تغییر در سوالات و... دارید؟
ورودی نامعتبر

شامپو تخصصی ضدشوره و تقویت کننده مو

جنسیت:
ورودی نامعتبر
نوع مو:
ورودی نامعتبر
طول مو :
ورودی نامعتبر
رنگ
ورودی نامعتبر
۱- آیا بر اساس دستورالعمل از محصول استفاده نمودید؟
ورودی نامعتبر
۲-مدت زمانی كه از اين محصول استفاده كرده ايد؟
ورودی نامعتبر
۳- آیا بعد از مصرف بهبودی در بیماری (شوره) ایجاد شد؟
ورودی نامعتبر
۴-آیا این محصول درخشندگي دلخواه را به موهای شما می دهد؟ از بین ۱ تا ۱۰ چه امتیازی می دهید؟
ورودی نامعتبر
۵- میزان کف و پاک کنندگی این شامپو مورد رضایت شماست؟
ورودی نامعتبر
۶- آیا این شامپو حجم دلخواه را به موهای شما می دهد؟ از بین ۱ تا ۱۰ چه امتیازی می دهید؟
ورودی نامعتبر
۷- آیا درحین ویا بعد از مصرف در موهای شما گره خوردگی ایجاد شد؟
ورودی نامعتبر
۸- آیا بعد از مصرف این شامپو پوست سر شما دچار خشکی شد؟
ورودی نامعتبر
۹- به طور كلي و در يك جمع بندي از ۱ تا ۱۰ چه امتیازی به این محصول می دهید؟
ورودی نامعتبر
۱۰- آیا بعد از مصرف احساس شادابی در پوست و موی سر خود داشتید؟
ورودی نامعتبر
۱۱- آیا علاوه بر نوشته های فرم و محصول به اطلاعات تکمیلی نیاز دارید؟
ورودی نامعتبر
۱۲- آیا پیشنهادی جهت کامل تر شدن فرمی که پر نمودید اعم از تغییر در سوالات و... دارید؟
ورودی نامعتبر

محلول تخصصی ضد شوره

جنسیت:
ورودی نامعتبر
نوع مو:
ورودی نامعتبر
طول مو :
ورودی نامعتبر
۱- آیا بر اساس دستورالعمل از محصول استفاده نمودید؟
ورودی نامعتبر
۲- مدت زمانی كه از اين محصول استفاده كرده ايد؟
ورودی نامعتبر
۳- آیا پوست شما پس از مصرف دچار قرمزی و التهاب می شود؟
ورودی نامعتبر
۴- آیا این محصول روی پوست شما ایجاد چسبندگی می کند؟
ورودی نامعتبر
۵- آیا حساسیت خاصی بعد از مصرف پیدا می کنید؟
ورودی نامعتبر
توضیح دهید
ورودی نامعتبر
۶- آیا ظرف محصول برای مصرف مناسب می باشد؟
ورودی نامعتبر
۷- بعد از چند بار مصرف به نتیجه دلخواه رسیدید؟
ورودی نامعتبر
۸- آیا علاوه بر نوشته های فرم و محصول به اطلاعات تکمیلی نیاز دارید؟
ورودی نامعتبر
۹- آیا پیشنهادی جهت کامل تر شدن فرمی که پر نمودید اعم از تغییر در سوالات و... دارید؟
ورودی نامعتبر