آدرس سایت های حاوی فیلم های آموزشی

 

  • مدتیوب: سایت کاربر محور فیلم های پزشکی
  • مد کلیپ: سایت کاربر محور فیلم های پزشکی
  • ویدئو ام دی:  منتشر کننده فیلم های عمومی پزشکی جهت ایجاد ارتباط بهتر بین پزشک و بیمار
  • جانز هاپکینز:  حاوی فیلم های آموزشی پزشکی، مباحث تندرستی، پژوهش، اخبار