عنوان:

مروری بر آنفلوانزا

 مؤلفین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

دکتر حسین رستگار

علی کریمی بخشندی

کاوه افراز

دکتر ضغری انجرانی

 

كتاب مروری بر آنفلوانزا به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، دکتر حسین رستگار متخصص فارموکولوژی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کاوه افراز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، علی کریمی بخشندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران، در ٣٠٠٠ جلد منتشر شده است.

 اين كتاب داراي ٦ فصل به شرح زير مي باشد:

فصل اول: معرفی

فصل دوم: اپیدمیولوژی

فصل سوم: خصوصیات کلی ویروس ها

فصل چهارم: ساختمان و تکثیر ویروس آنفلوانزا

فصل پنجم: مکانیسم بیماریزایی ویروس آنفلوانزا

فصل ششم: پاسخ ایمنی بدن به ویروس آنفلوانزا

فصل هفتم: علائم بالینی بیماری آنفلوانزا

فصل هشتم: آنفلوانزا به عنوان یک بیماری زئونوز

فصل نهم: مراقبت و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا

فصل دهم: عوامل ضد ویروس آنفلوانزا

فصل یازدهم: تشخیص آزمایشگاهی ویروس آنفلوانزا