عنوان:

HERBAL INGREDIENTS IN COSMETIC 

مؤلفین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

دکتر حسین رستگار

دکتر محمد بقائی

 

كتاب HERBAL INGREDIENTS IN COSMETIC   به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، دکتر حسین رستگار متخصص فارموکولوژی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمد بقایی در ١٠٠٠ جلد منتشر شده است.

اين كتاب داراي ٧ فصل به شرح زير مي باشد:

فصل اول: Information Requirements for Botancical Cosmetic Ingredients 

فصل دوم: GMP IN COSMETIC 

فصل سوم: Guidance for Industry Botanical Drug Products

فصل چهارم: Hrabs in Treatment of Dermatological Conditions

فصل پنجم: Natural treatment, reactions & drug interactions

فصل ششم: ANT OXIDANTS USE IN COSMETIC

فصل هفتم: Anti-inflammatory Herbs