عنوان:

یک کلید برای هزار قفل 

 مؤلفین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

نیاز اولیا زاده

دکتر مصطفی جعفر زاده

میثم طاهری بروجردی

دکتر محمد مهدی نادری

 

كتاب یک کلید برای هزار قفل به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، نیاز اولیا زاده دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مصطفی جعفر زاده دانش آموخته دکترای حرفه ای، میثم طاهری بروجردی دانشجوی دوره دکتری حرفه ای دانشکده دامپزشکی، دکتر محمد مهدی نادری دانشجوی دکترای تخصصی دانشکده دامپزشکی، در ١٠٠٠ جلد منتشر شده است.

از آنجا که مطالعات و بررسی های گسترده نشان داند که بسیاری از عوارض و بیماری ها توسط تنها یک دارو یعنی سیلیمارین قابل کنترل و یا درمان می باشند ا ز این رو این کتاب حاوی اطلاعاتی درباره سیلیمارین و کاربرد آن در پزشکی است.

اين كتاب داراي ٦ فصل به شرح زير مي باشد:

فصل اول: گیاه خار مریم

فصل دوم: سیلیمارین

فصل سوم: فارموکولوژی

فصل چهارم: کاربرد در پزشکی

فصل پنجم: کاربرد در دامپزشکی

فصل ششم: ضمایم