عنوان:   

فیلگراستیم

مؤلفین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

دکتر حسین رستگار

اکرم میرزایی

دکتر آتوسا سرائی

 

كتاب فیلگراستیم در ١٠٠٠ جلد منتشر شده است.

 اين كتاب داراي ٦ فصل به شرح زير مي باشد  :

فصل اول: معرفی

فصل دوم: کاربرد های بالینی فیلگراستیم

فصل سوم: آزمایشات بالینی 

فصل چهارم: مکانیسم اثر فیلگراستیم

فصل پنجم: مصرف درمانی

فصل ششم: طریقه مصرف دارو

فصل هفتم: عوارض جانبی و نامطلوب

فصل هشتم: هشدارها