عنوان:

آنزیم ها به عنوان اهدافی برای طراحی داروها- چاپ دوم

مؤافین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

علی مطاع

حسین زراعی

  

كتاب آنزیم ها به عنوان اهدافی برای طراحی داروها به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، علی مطاع دانشجوی دوره PHD بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، حسین زارعی کارشناس ارشد بیوشیمی، دکتر شهرام قرا چورلو گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در ٥٠٠٠ جلد منتشر شده است.

این کتاب به نظریه ساده اما قدرتمند می پردازد. جست و جوی مهار کننده های آنزیمی روشی منطقی و کارآمد برای یافتن دارو است. با در نظر گرفتن عنوان مطلب مهار کننده های آنزیمی به عنوان دارو، باید به یاد داشت، این که یک ترکیب مهار کننده آنزیم باشد یک مسئله و این که چنین ترکیبی عملاً به یک دارو تبدیل شود مسئله کاملاً متفاوت دیگری خواهد بوداين كتاب داراي ١٨ فصل به شرح زير مي باشد  :

فصل اول: مهار کننده های آنزیمی به عنوان دارو

فصل دوم: بیوژنز پروتئین های غشایی دارای لنگر "فسفاتیدیل اینوزیتول گلیکوزیل" و اهمیت آن

فصل سوم: ساختار و فعالیت کاتالیتیک ADP   ریبوز پلیمراز   (ADPRT)  ، هدفی برای داروهای مهار کننده رشد بدخیمی

فصل چهارم: تعدیل سیستم دو پا مینرژیک در درمان بیماری های قلبی- عروقی

فصل پنجم: آلفا متیل دو پا

فصل ششم: بررسی غیر اختصاصی بودن گیرنده به عنوان فاکتوری برای اثرات تکاملی بافت و عوامل اختصاصی گیرنده

فصل هفتم: مکانیسم مهار کننده های آنزیمی روشی در طراحی دارو

فصل هشتم: وابستگی به کوفاکتور در مهار آنزیم استروئید ٥- آلفا دوکتاز

فصل نهم: هیدروکسیلاز ها به عنوان اهداف طراحی دارو

فصل دهم: آلفا – مونو فلوئور و متیل تیروزین،

              آلفا – مونوفلوئور و متیل تریپتوفان و سنتز بیوژنیک آمین

فصل یازدهم: آنالوگ های تیروزین و تریپتوفان به عنوان مهار کننده های دو گانه فعال شده توسط آنزیم مونو آمین اکسیداز

فصل دوازدهم: مهار بیوسنتز پلی آمین و عملکرد آن به عنوان یک روش در طراحی دارو

فصل سیزدهم: مفاهیم مهار کننده های اختصاصی بیوسنتز پلی آمین سلوا های سرطانی ریه انسانی به عنوان سیستم نمونه

فصل چهاردهم: استفاده درمانی از مهار کننده های برگشت ناپذیر فعال شده توسط آنزیم های انتخابی

فصل پانزدهم: سنتز IgG   در بین سد خونی مغزی در HIV 

فصل شانزدهم: پروتئیناز ها در اسکلروز سیستمیک فیبروزی

فصل هفدهم: موفقیت های درمانی در بیوسنتز ایکوزانوئید ها

فصل هجدهم: آنزیم مونو آمینواکسیداز به عنوان هدفی برای طراحی دارو