عنوان:

درمان اورژانس های جراحی سرپایی   

مترجمین:

 دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

دکتر ایرج حریری

پریسا امیدیان

 

كتاب درمان اورژانس های جراحی سرپایی به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، دکتر ایرج حریری دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پریسا امیدیان دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.

اين كتاب داراي ٦ فصل به شرح زير مي باشد  : 

فصل اول: مراقبت از زخم های اورژانس

فصل دوم: ارزیابی بیمار و بررسی زخم

فصل سوم: آناتومی ترمیم زخم 

فصل چهارم: آسیب سطحی و التیام زخم

فصل پنجم: مراقبت از زخم در کودکان

فصل ششم: ضمایم