عنوان:  

Cushing ʼs Syndrome

 مؤلفین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

دکتر حسین رستگار

دکتر محمد بقائی

 

كتاب Cushing ʼs Syndrome  به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، دکتر حسین رستگار  متخصص فارموکولوژی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمد بقایی در ١٠٠٠ جلد منتشر شده است.

اين كتاب داراي ٧ فصل به شرح زير مي باشد:

فصل اول: Introduction 

فصل دوم: Anatomy 

فصل سوم: Physiology

فصل چهارم: Epidemiology

فصل پنجم: Signs & Symptoms

فصل ششم: Etiology

فصل هفتم: Genetic Causes of CS

فصل هشتم: Diagnosis  

فصل نهم: Treatment