آیا می دانید بیوشیمی علم مربوط به ترکیب اجزاء و ساختار مواد موجود در سیستم های زنده و واکنش های شیمیایی انجام شده در این سیستم هاست.

 

 اسیدهای آمینه

 

معرفی اسید های آمینه در ساختار مو